جاغوری یک

پایگاه اطلاع رسانی جاغوری - گامی بسوی موفقیت های بیشتر

شعر ازرگی

 ازره بیخی شی یک اللی یه

 جور نکده خانهِ خوره کولهِ خو بال پورتوٍ مونی

سایه ی بیگانه را خوش ، از ته ی افتو مونی

کشت و کار از خودون مو خشک موشه از بی اوی

بلدهِ کشت همسایه بندای موره پرچو مونی

واده ی سرخ وسووز دیگرو ره باور کیده

ده امید دوغ  «کاکا*» ار مجل کشکو مونی

نان و کالا و کلوش مو کل شی از خارج میند

کهنه ی بیگانه را ده جان خو مثل نو مونی

 ار روزه صدهانفر کشته موشن ده دور وبر

تو چپن پوشیده از دیموکراسی غوغو مونی

انتحار و انفجار قد نام ازتو یک شده

 تو هنوزم افتخار ده «بابا» و « ببو*» مونی

لاف « دهلی تخت*» و « بخارا» و «تورکستان»زیده

خود تو تا تیس بی تنبو ، ده تای غژدی خو مونی.

***

رفیقو ، قومو بایین که یک کمی همت کنی!

مو قدی ازیا ناقی روز روشون خو شو مونی

یک شونی مردک شونی بلدهِ حق و حقوق خود

تا ده کی ده جان یکدیگه ، چاقو بیلو مونی ؟!

 بیرارو ! شیعه سنی مو یک اللی ، یک ازره یی

بین خود تاکی تینه  بلنه ، گیرو  پیتو مونی؟!

تا ده کی تقسیم ده روشنفکر و ده ملا موشی

تا ده کی دل و جگر یکدیگی خو  او مونی؟!

 

 .............................................................

*کاکا- کنایه از «کاکا سام» است  

*ببو - کنایتاً هدف از عبدالرحمن و دیگر قاتلان مردم هزاره و حکام جنایتکار افغانستان است که با یاد آنها موی بربدن مردم ما راست میگردد .

* دهلی تخت – کنایه از شعر احمدشا بابا «د دهلی تخت هیروم  ..» است 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم آبان 1390ساعت 3:0  توسط محسن زردادی  |